KHI SỰ DỐI TRÁ LÊN NGÔI.

KHI SỰ DỐI TRÁ LÊN NGÔI.


Từ thuở nhỏ, chúng ta được giáo dục về đức tính trung thực, chính trực, lên án sự dối trá, lừa đảo. Bởi chỉ có “lấy nhân nghĩa để thắng hung tàng, lấy chí nhân để thay cường bạo”.

Thế nhưng, thời thế - thế thời thay đổi, vận mệnh dân tộc thay đổi, con người trong xã hội thay đổi. Những đạo lý cơ bản làm con người cũng được thay đổi cho phù hợp với tình hình xã hội.

Và hiện tại, sự dối trá đang lên ngôi trong xã hội Việt Nam này.

Như câu xưa của ông bà mình nói “nhà dột từ nóc”, sự dối trá lên ngôi từ cái “NÓC NHÀ”. 

NÓC NHÀ ở đây là gì? Đó là ở “miệng của các quan” khi phát ngôn và thực tế bất nhất. Mới ngày hôm qua còn cam kết này nọ, thực tế ngày hôm nay đó chỉ là SỰ DỐI TRÁ.

Đức Khổng Tử dạy "lấy dân làm gốc", trong các triều đại phong kiến Việt Nam triết lý cơ bản vẫn là "lấy dân làm gốc", thời chống giặc Pháp, giặc Mỹ thời đại HCM vẫn "lấy dân làm gốc", còn thời hiện tại này ư …có lẽ đang lấy ... “lòng tham làm gốc”.

“Tức nước thì vỡ bờ, già néo thì đứt dây”, đó là quy luật cuộc sống được dân tộc Việt Nam đút kết lại, như là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ một nhà nước nào.

Kết bài: XĂNG HÔM NAY LẠI LÊN GIÁ thể hiện SỰ DỐI TRÁ LÊN NGÔI.

Giá xăng tiếp tục tăng 1.200 đồng 


HCM ngày 21/05/2015
0 Nhận xét