'Tri Thức chẳng đáng đồng nào' - Ôi đau đớn thay!

Với người Do Thái tiền tài có thể mất tất cả nhưng với tài sản Tri Thức vẫn mãi theo họ vì vậy mà dân tộc Do Thái họ rất xem trọng việc giáo dục. Một xã hội mà giáo dục ăn sâu vào nếp nghĩ mỗi con người là một xã hội văn minh.


Người Do Thái còn có câu "Đừng trở thành con lừa thồ sách", tức là họ đề cao tri thức được vận dụng vào cuộc sống, họ đề cao cái thực học cái thực làm. Điều tuyệt vời tất cả điều này được ghi vào kinh thánh nên mọi người đều tin và đều làm theo.

Tình hình hiện tại ở Việt Nam khi mà lực lượng lao động đại học, thạc sĩ đang thất nghiệp quá nhiều, khiến tâm lý xã hội đang nghĩ rằng "Tri Thức chẳng đáng đồng nào" - Ôi đau đớn thay!

Vậy căn nguyên từ đâu!?
0 Nhận xét