Dịch bệnh, thiên tai: cách ứng phó của người làm kinh doanh như thế nào?

Đây là cách doanh nhân Nhật Bản ứng phó thiên tai


Còn ta siêu thị tăng giá đột biến rất chi hợp lý: thì... là... vì... bị... do...

- Chi phí tăng cao vì chính quyền làm gắt việc vận chuyển, giao thương.

- Chi phí tăng cao do phí làm xét nghiệm cho đội ngũ quá nhiều.

- Chi phí tăng cao là phải có giấy thông hành.

- Chi phí tăng cao....thì... là... vì... bị... do...

Thực ra so sánh giữa Việt Nam và Nhật Bản là sự so sánh khập khiễng, tuy nhiên cũng mong lắm thay.

*** Hãy đọc cuốn sách có tên KHUYẾN HỌC của tác giả Fukuzawa Yukichi viết vào năm 1872 - 1876 mới thấy thời bấy giờ ở Nhật Bản đã có mức dân trí tương đương như Việt Nam hiện nay, tức chênh nhau đến gần 150 năm phát triển nhận thức.


Đây là cách của một tiểu thương ở Việt Nam ứng phó

 
Đây là cách của doanh nhân xứng danh "anh 2 Sài Gòn"
0 Nhận xét