Bạn không làm, người khác sẽ làm. Bạn không trưởng thành, chẳng ai chờ đợi bạn!

Gia Cát Lượng chưa từng hỏi Lưu Bị: “Tại sao cung tên của chúng ta ít như vậy?”

Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Tại sao binh lính của chúng ta thiếu thốn đến thế?”

Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Khi bị quân lính vây hãm dưới thành, chúng ta phải làm sao?”

Triệu Tử Long chưa từng than thở với Lưu Bị: "Quân ta ít, yếu thì làm sao đối đầu lại đối thủ mạnh?"
Khổng Minh dùng kế thuyền cỏ mượn tên ở trận Xích Bích
Thế nhưng…

Đã từng có tích dùng thuyền cỏ mượn tên.

Đã từng có chuyện qua năm ải chém sáu tướng.

Đã từng có sự kiện chặt đứt cây cầu dọa lùi Tào binh.

Triệu Tử Long nhận được quân lệnh tấn công khi chỉ có 200 binh sĩ. Kết quả đã công hạ được mười thành trì, thu được 2 vạn binh sĩ cùng ba ngàn con ngựa tốt.

Trong quân lệnh chỉ viết vẻn vẹn 4 chữ: “Đánh hạ thành trì”.

=>> Nếu như mọi việc đã được chuẩn bị sẵn thì giá trị của bạn ở đâu? Khi đó hoặc là bạn ít có giá trị hoặc là không có giá trị đấy chăng.

Hôm nay, nếu bạn vẫn còn phàn nàn, vẫn còn không nỗ lực, thì thành công nhất định sẽ thuộc về người khác.

Bạn không làm, người khác sẽ làm. Bạn không trưởng thành, chẳng ai chờ đợi bạn!

Sưu tầm

0 Nhận xét