10 nguyên lý đạo Phật được áp dụng trong kinh doanh.


01. Không kinh doanh sản xuất những thứ dịch vụ có hại cho xã hội.
02. Không sử dụng các nguyên vật liệu các nhà cung cấp có lịch sử làm hại xã hội.
03. Không làm sai với những gì mình nói.
04. Luôn luôn cho trước và nhận sau trong kinh doanh.
05. Làm tốt cho xã hội và làm tốt cho bản thân một cách đồng thời.
06. Không dùng mẹo hèn kế bẩn triệt hạ đối phương trong kinh doanh.
07. Thúc đẩy sự tử tế trong nhân viên, đối tác và khách hàng.
08. Thực hiện các đóng góp cho cộng đồng.
09. Sử dụng đúng các nguồn tiền kiếm được vào các hoạt động kinh doanh sạch và tử tế.
10. Thúc đẩy các doanh nghiệp khác làm như doanh nghiệp của mình.

Sưu tầm.
0 Nhận xét