Võ học và Kinh Doanh

VÕ HỌC & KINH DOANH


󾠦 Bàn về võ học, ngẫm thấy vị minh chủ nào võ công cũng cao cường, vị bang chủ nào võ công cũng thượng thừa. Ngoài võ công ra cao ra họ cũng là người có ĐỨC cao để thu phục được nhân tâm.

󾠦 Điều ấy tương tự với làm quản trị vậy: võ công cao cường tức chuyên môn cao, vững chắc; ĐỨC cao tức tài lãnh đạo, tài tạo ra quyền lực mềm để thu phục nhân tâm.

Nếu bạn là chủ:
- Bạn hãy ngẫm lại VÕ CÔNG của mình đã cao chưa? Để nâng cao VÕ CÔNG bạn cần làm gì?
- Bạn đã tạo ra quyền lực mềm thu phục nhân tâm chưa? Làm thế nào để đạt ĐỨC CAO thu phục nhân tâm?

Tất cả từ do Giáo dục mà thành, là học, là hành, là cố gắng liên tục.
0 Nhận xét