Luật sư Trần Vũ Hải công bố đơn về bộ trưởng giáo dục.

Công bố nội dung thư yêu cầu làm rõ về ông Phùng Xuân Nhạ, vì một nền giáo dục và khoa học lành mạnh


Trần Vũ Hải
1-3-2018 

Ngày 22/2/2018, tôi đã gửi thư yêu cầu “làm rõ trường hợp ông Phùng Xuân Nhạ nhận chức Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước không đúng quy định của pháp luật và giải quyết báo cáo của giáo sư Nguyễn Tiến Dũng về sự giả khoa học của ông Phùng Xuân Nhạ” đến Thủ tướng Chính Phủ (TTCP), Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Tổng Thư Ký Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước (HĐCDGSNN). Đến thời điểm này (8 sáng 1/3/2018), tôi chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ ông Nhạ và HĐCDGSNN. Vì vậy, như đã thông báo, hôm nay tôi công bố nội dung Thư yêu cầu này. Trong Thư yêu cầu, tôi đã chứng minh ông Nhạ nhận chức chủ tịch HĐCDGSNN là không phù hợp pháp luật, vì ông Nhạ không đủ tiêu chuẩn là thành viên của Hội đồng này (phải là giáo sư, trong khi nhận chức Chủ tịch Hội đồng ông Nhạ chỉ là phó giáo sư) và Bộ trưởng giáo dục và đào tạo không đương nhiên là chủ tịch HĐCDGSNN. Tôi có 5 đề nghị sau: 

I/ Đề nghị HĐCDGSNN xem xét, thụ lý Thư yêu cầu này và báo cáo của giáo sư Nguyễn Tiến Dũng theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐCDGSNN, Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng chức danh giáo sư cơ sở ban hành theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT Ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và công việc của HĐCDGS theo quy định của pháp luật” 

II/ Đề nghị bạch hóa, giải mật nội dung quyết định của TTCP liên quan đến việc bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐCDGSNN nhiệm kỳ 2014 – 2019 của ông Phạm Vũ Luận, và bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ thay thế. Đề nghị Quý Vị cho biết quyết định này được ban hành (nếu có) là theo đề nghị của Bộ trưởng BGD&ĐT (như được quy định theo điểm a, khoản 1, điều 7 QĐ 174) hay theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ? Có hay không lợi ích nhóm hay tư lợi khi đề nghị TTCP ban hành quyết định này? Căn cứ pháp lý cho việc ban hành quyết định có nội dung đó (kể cả việc xác định đây là tài liệu mật)? 

III/ Đề nghị Ông Phùng Xuân Nhạ giải thích rõ tại thời điểm nhận chức Chủ tịch HĐCDGSNN ông không phải là giáo sư (chỉ là phó giáo sư), tức không đủ điều kiện là thành viên HĐCDGSNN theo QĐ 174, nhưng tại sao ông không báo cáo cho TTCP biết để tiến cử người khác làm Chủ tịch HĐCDGSNN hoặc đề nghị TTCP ban hành sửa đổi QĐ 174 và các quyết định liên quan khác cho phù hợp, trước khi ông chính thức đảm nhận chức Chủ tịch HĐCDGSNN một cách công khai, hợp pháp? 

IV/ Đề nghị HĐCDGSNN và ông Phùng Xuân Nhạ trả lời bằng văn bản về những nội dung mà giáo sư Nguyễn Tiến Dũng đã nêu trong Báo cáo phân tích sơ bộ về sự giả khoa học của ông Phùng Xuân Nhạ và những nội dung trong văn bản này của tôi. Trong đó cho biết những bài của ông Phùng Xuân Nhạ được phân tích trong Báo cáo này có được liệt kê trong các hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư của ông Phùng Xuân Nhạ trong các năm 2014, 2015, 2016 không? 

V/ Trường hợp ông Phùng Xuân Nhạ khẳng định việc ông tiếp nhận chức danh Chủ tịch HĐCDGSNN là hợp pháp, những nội dung nêu trong Báo cáo của giáo sư Nguyễn Tiến Dũng là không đúng, tôi (và giáo sư Nguyễn Tiến Dũng đã đồng ý) đề nghị ông Phùng Xuân Nhạ trực tiếp trao đổi công khai với chúng tôi về những vấn đề nêu trên. Chúng tôi và ông Phùng Xuân Nhạ có thể mời thêm các chuyên gia về Anh ngữ, kinh tế, pháp luật để đối chất những nội dung này. 

Tôi hy vọng Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, Tổng Thư ký HĐCDGDNN trong thẩm quyền của mình sẽ sớm giải quyết những nội dung đã nêu, VÌ MỘT NỀN GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC LÀNH MẠNH. 

Nếu các bạn đồng ý với chúng tôi, xin chia sẻ bài này, để nhiều người biết và ủng hộ!

Trích facebook LS Trần Vũ Hải0 Nhận xét